HAT MEŞKLERİ

 


HATTAT MAHMUD CELALEDDİN - Sülüs Müfredat (Harfler)
 
Hattat Mehmed Esad Yesari (v. 1798) - Ta'lik Meşk Örneği
 
HATTAT VELİYYÜDDİN - Ta'lik Meşk Besmele
 
İSMAİL ZÜHDİ EFENDİ [v. 1221-1806] - Sülüs Meşk Örneği
             

Rabbi yessir  - Hattat İzzet EfendiRabbi Yessir Meşki
 
SUYOLCUZADE MUSTAFA EYYUBİ [v. 1097-1686] - Sülüs-Nesih Meşk Örneği
 
YEDİKULELİ SEYYİD ABDULLAH [v. 1144-1731] - Sülüs-Nesih Meşk Örneği
 
Hattat Mehmet Aziz Efendi
Mehmet Aziz Efendi'nin, sülüs nesih hat yazısıyla Euzu-Besmele meşk kıtası.
             

 

 

 

 


Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876)

Sülüs - Nesih Meşk Murakkaı

 

Türk mûsikîsi ile hat sanatlarında altın çağın idrâk edildiği XIX. Asırda bestekâr, neyzen, hânende, devlet adamı ve hattat olarak büyük bir şöhrete sâhip olan Mustafa İzzet Efendi, Tosya’da dünyâya geldi.

Hat san’atı sâhasında yetiştirdiği talebelerinden: Mehmed Şevket Vahdetî (ö. 1288/1871); Şefik Bey (ö.1297/1880); Muhsinzâde Abdullah Bey (Reîsü’l-hattatîn) (ö. 1317/1899); Abdullah Zühdî Bey (ö. 1296/1879); Hasan Rızâ Efendi (ö. 1338/1920); Kayışzâde Burdurlu Hâfız Osman (ö. 1311/1894); Mehmed İlmî Efendi (ö. 1342/1923); Mehmed Hilmi Efendi (ö. 1318/1900); Hafız Hasan Sırrî (ö. 1325/1907); Hafız Hasan Tahsin (1331/1916) Siyâhî Selim efendiler önde gelen hattatlardandır.

    

ayrıntılar »
 

Hattat Mehmed Şevki Efendi

Sülüs-Nesih Meşkler

    Kastamonu’nun Seydîler (Seyyidler) köyünde doğdu. Babası tüccardan Ahmed Ağa’dır. Üç yaşında İstanbul’a gelen Şevki Efendi, dayısı Râgıp Paşa Kütüphânesi hâfız-ı kütübü Mehmed Hulûsî Efendi (ö. 1291-1874)’den sülüs ve nesih yazılarını meşkederek me’zun oldu. On iki yaşında icâzet aldığı zaman, dayısının: “Oğlum, yazıyı ben bu kadar öğretirim. Bundan ilerisini Mustafa İzzet Efendi’den ve diğer hattâtlardan öğren” demesi üzerine Şevki Efendi: “Ben sizden başka hocaya gitmem.” Cevâbını vermiş. Hoca Efendi bu ihlâs ve samîmiyet karşısında müteessir olup ağlamıştır.

    Şevki Efendi uzun seneler, san’at aşkiyle Hâfız Osman ve İsmâil Zühdî’nin yazılarını tedkîk ederek ruhlarından feyzalmış, onun bu teslîmiyet ve azmine ilâhi bir himmet de erişerek hattın bütün sırlarına vâkıf olmuştur. Kendisinin: “Yazıyı bana rüyâ âleminde öğrettiler” demesi, elde ettiği başarının Allah’tan olduğunun açık ifâdesidir. Muâsırı meşhur Hattat Sâmi Efendi onun hakkında; “Hattatların içinde kendi hâlinde, hâluk, san’atında mâhir olarak onu bilirim. Şevki Efendi fenâ yazmak istese yazamaz. Elinden fenâ hat çıkmaz” demiştir.

Hattat Halim Özyazıcı
Rik a Meşkler

    Asıl adı Mustafa Abdülhalim Özyazıcı olan hattat halim efendi 14 ocak 1898 yılında İstanbul haseki’de doğdu. Ömrü boyunca hat sanatıyla uğraşan hattat harf inkılabından sonra ders verdiği sanayi-i nefise mektebinden (bugünkü adıyla güzel sanatlar akademisinden) ayrılmak zorunda kalınca ailesinin geçimini sağlayabilmek için Topkapı surları dışında bir bağ satın aldı ve ömrünün en bereketli dönemlerini geçirebilme şansını bu bağda üzüm yetiştirerek kaybetti. 1946 yılında sular durulduktan sonra güzel sanatlar akademisinde tekrar hocalığa başlayan halim efendi 1963 yılında yaş haddinden emekliye ayrılana kadar ders vermeye devam etti.

    Hayatı boyunca birçok eserde ve camii kubbelerinde imzası bulunan halim efendi 20 eylül 1964 pazar günü akşamı Londra asfaltından geçen bir arabanın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve on gün boyunca verdiği hayat mücadelesinden sonra 30 eylül günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.

    Eserlerinden bazıları:
Beyoğlu ağa camii’nin 24 metrelik kuşak yazısı
Ankara Maltepe camii’nin 41 metrelik kuşak yazısı ve kubbesi
Şişli camii kubbesi
İstanbul sultan selim camii kubbesi
Azapkapısı camii kubbe ve levhaları
Fatih’te bali paşa camii kubbesi
Sultanahmet camii kapı kubbesi
Edirne’de Selimiye camii kapı üstü


    

ayrıntılar »

 

 

Copyright © 2008, Hat Dergisi | Designed on 2008-March-21 by alpaslan